SAP HANA native und BW – Hybrides Modelling im Fokus